Lundur 24 - 84. Skilalýsing 01.03.2019

1. Frágangur innanhúss tilbúið undir tréverk.

1.1. Gólfefni

Íbúðin sjálf verður afhent án gólfefna.

1.2. Veggir

Útveggir íbúðarinnar eru sandsparslaðir. Léttir innveggir eru hlaðnir úr vikur- eða gjallplötum, grófpússaðir og sandsparslaðir eða hefðbundnir gipsplötuveggir sparslaðir. Veggir eru grunnaðir og málaðir með einni yfirferð af plastmálingu, gljástig 5. eða sambærilegt.

1.3. Loft

Steypt loft eru slípuð, sandspörsluð slétt. Loft eru grunnuð og máluð með tveimur yfirferðum af plastmálningu, gljástig 2-4 eða sambærilegt. Loft og veggir á baðherbergjum og þvottahúsum eru máluð með viðurkenndri votrýmismálningu þar sem við á.

1.4. Gler

Tvöfalt hefðbundið K-gler, verksmiðjugler er í öllum gluggum. Ábyrgð framleiðanda er samkvæmt skilmálum Samverk glerframleiðanda.

1.5. Sólbekkir

Sólbekkir fylgja ekki með.

1.6. Hurðir

Hurðir fylgja ekki með.

1.7. Fataskápar

Fataskápar fylgja ekki með.

1.8. Eldhús

Eldhúsinnrétting, eldhústæki og blöndurnartæki fylgja ekki með.

1.9. Baðherbergi

Innrétting, og allur annar búnaður fylgir ekki með.

1.10. Þvottahús

Innrétting og allur annar búnaður fylgir ekki með.

1.11. Sérgeymsla

Steypt loft, veggir og gólf í sérgeymslum eru hreinsuð og máluð. Skilveggir í geymslu eru með timburgrind og málaðri plötuklæðningu þar sem við á samvæmt teikningu. Sérgeymslur eru án innréttinga.

1.12. Timburverandir

Timburverandir fylgja íbúðum á jarðhæð þar sem við á.

1.13. Hitakerfi

Íbúðirnar eru upphitaðar með gólfhita en bílskúr með ofnakerfi skv. teikningum. Góflhita er stýrt með þráðlausum hitanemum á vegg rýmis. Gólfhitakerfið fylgir frágegið. Ekki er varmaskiptir á gólfhita og ofnakerfinu.

1.14. Loftræsi-, vatns- og þrifalagnir

Loftræsislagnir eru frágengnE, vatns,- og þrifalagnir fylgja frágengnar að töppunarstöðum.skv. teikningum. Forhitari er á heitu neysluvatni.

1.15. Rafmagns- og sjónvarpslagnir

Rafmangs- og sjónvarpslögn er ídregin miðað við samþykktar teikningar án tengla-og rammaefnis. Rafmagnstöflur eru frágengnar miðað við vinnurafmagn.

1.16. Útidýrahurðir

Allar útihurðar fylgja frágengnar. Útidyrahurð er hefðbundin tré útidyrahurð.

1.17. Bílskúr

Útveggir verða einangraðir, pússarðir og málaðir. Gólf er steypt og vélslípað án frekari meðhöndlunar Sprungur geta myndast á yfirborði gólfsins sem verða ekki meðhöndlaðar frekar. Hurð fyrir bílskúr fylgir frágengin með sjálfvirkum opnunarbúnaði og einni fjarstýringu.

1.18. Sorp og sorpgeymslur

Sorpskýli verur uppsett og frágenið samkv. teikningu.

2. Frágangur sameignar

2.1. Klæðning og einangrun

Húsið er einangrað að innan og pússað. Að utan er húsið sléttpússað. Einstaka fletir eru timburklæddir og eða málaðir í öðrum lit en annrs er húsið málað hvítt.

2.2. Steypt þak

Þakplata er steypt með vatnshalla að niðurföllum. Ofan á steypa plötu kemur tvöfalt lag af eldsoðnum tjörupappa. Einangrun er rakaþolin þrýstieinangrun. Ofaná einangrun kemur vatnsvarnardúkur með öndun, einangrun er fergt með sjávarmöl/völusteinum. Niðurföll eru tengd regnvatnslögnum.

2.3. Svalir á þakíbúðum

Svalir eru steyptar með vatnshalla að niðurföllum. Ofan á steypa plötu kemur tvöfalt lag af eldsoðnum tjörupappa, timburlektur og rakaþolin þrýstieinangrun. Svalagólf er klætt með furuboðrum.

2.4. Svalir

Svalagólf eru steypt, flotuð og eða slípuð. Svalahandrið eru úr áli og gleri. Útiljós og rafmagnstengill er á svölum. Svalaloft eru steypt slípuð grunnuð og máluð.

2.5. Gluggar

Gluggar eru álklæddir timburgluggar frá Berki. Opnanleg gluggafög fylgja frágengin, svo og allar úti- og svalahurðir að fullu frágengnar með þéttiköntum.

2.6. Sorp og sorpgeymslur

Veggir eru með múrfiltun og málaðir. Gólf eru slípuð og máluð.

2.7. Lóð

Lóð er fullfrágengin með grasþökum og gróðri samkvæmt leiðbeinandi teikningu landslagsarkitekts. Stéttar næst húsi eru hellulagðar og snjóbræðslulögn í gangstíg framan við húsið og í plani fyrir framan bílskúrshurð samkvæmt teikningu. Allur lóðarfrágangur við húsið getur ekki endurspeglað að fullu teikningar lóðarhönnuða né samþykktar byggingarnefndateikningar arkitekts s.s gras, gróður, palla við íbúðir og allan annan frágang. Endanlegt útlit og allur frágangur lóðarinnar sem og aðlögun að næsta götum,byggingum og lóðarmörkum verður samkvæmt ákvörðun verkefnastjóra og skrúðgarðyrkjumeistara Byggingarfélags Gylfa og Gunnars hverju sinni.

4. Hönnuðir

Arkitektar: Guðmundur Gunnlaugsson (Archus) og Gunnar Páll Kristinsson (Rýma arkitektar).
Verkfræðihönnun: TAG teiknistofa ehf.
Raflagnahönnun: VSB.

5. Byggingaraðili

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf., www.bygg.is

Athygli skal vakin á því að Byggingarfélag Gylfa og Gunnars áskilur sér allan rétt til að gera útlits,efnis- og tæknilegar breytingar meðan á byggingarframkvæmdum stendur.

Ef kaupandi kemur til með að fá aðra aðila/meistara til að klára pípu- og raflangir þá þarf að fara fram meistaraskipti á þeim verkþáttum.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars ehf. mun síðan óska eftir að lokaúttekt með Byggingarfulltrúa Kópavogs fari fram innan 6.mánaða frá því að kaupandi flytur inn.

6. Afhendingartími

Íbúðir verða afhentar byrjun sumars 2019. Lóð verða afhent haustið 2019.

Allar breytingar á íbúðinni sjálfri og einstaka hluta í henni að ósk kaupanda geta haft áhrif á afhendingartíma til seinkunnar.

7. Til áréttingar

  • Seljandi áskilur sér rétt til að láta breyta teikningum á byggingartímanum í samráði við arkitekta og hönnuði að fengnu samþykki byggingaryfirvalda sé þess þörf vegna tæknilegra útfærslna.
  • Í nýjum íbúðum er mikill byggingaraki í steypuvirkinu. Þessi raki mun hverfa á einu til tveimur árum en það er þó algjörlega háð útloftun í íbúðinni. Nauðsynlegt er að fylgjast með vatnsmyndun (döggun) innan á gleri. Ef mikil bleyta safnast saman neðst á glerinu getur vatnið skemmt gluggann, gólfefni, málningu og spörslun. Því er mikilvægt að hafa gluggafögin lítillega opin til að tryggja útloftun, sérstaklega þegar tekur að kólna.
  • Íbúðareigandi gæti þurft að hreinsa sigti á blöndunartækjum nokkrum sinnum eftir að flutt er inn í íbúðina og fylgjast með niðurföllum í þvottahúsi, baði og úti á svölum.
  • Svalagólf er nauðsynlegt að sílanbera á ca. 2ja ára fresti ef þau eru ekki flísalögð.
  • Nauðsynlegt er að sílanbera steiningu eða á ca. 2ja ára fresti.
  • Nauðsynlegt er að smyrja lamir á opnanlegum fögum og svalahurðum svo þau festist ekki.
  • Við afhendingu skal kaupandi skoða íbúðina ítarlega. Ef einhverjir ágallar finnast skal kaupandi, áður en hann hefur framkvæmdir í íbúðinni, afhenda fulltrúa Bygg undirritað eyðublað þar sem þessir ágallar eru taldir upp.
  • Varast ber að setja plastfilmu eða merkingu á gler eða setja gardínur þétt að gleri vegna rakamyndunar og sprunguhættu.
  • Aðalhurðir og bílageymsluhurðir verður að fylgjast vel með og umgangast þannig að engar þvinganir verði við umgang þeirra. Reglulegt viðhald hurðanna er nauðsynlegt.
  • Íbúðarkaupendur gera sér grein fyrir að í geymslum geta verið lagnir í loftum og á veggjum sem nauðsynlegar eru vegna lagnaleiða hússins.

ALLAR BREYTINGAR Á ÍBÚÐINNI SJÁLFRI OG EINSTAKA HLUTUM Í HENNI, AÐ ÓSK KAUPENDA, GETA HAFT ÁHRIF Á AFHENDINGARTÍMA TIL SEINKUNNAR.

Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf. www.bygg.is